Công bố thông tin: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

10/05/2019 - 9:40

09:40 – 10.05.2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đề nghị Quý vị xem chi tiết tại các đường dẫn bên dưới:

– Giấy ủy quyền

– Giấy xác nhận tham dự Đại hội

– Báo cáo của Tổng giám đốc

– Báo cáo tổng kết hoạt động của HDQT nhiệm kỳ 2014 – 2019

 Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018

– Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

– Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019

– Tờ trình Chủ tịch HĐQT có thể đồng thời kiêm TGĐ

– Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019