Công bố thông tin: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

14:50-10.06.2020

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Đề nghị Quý vị cổ đông xem tại file bên dưới:

– Thư mời họp

– Chương trình họp

– Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng năm 2020

– Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Tổng giám đốc

– Báo cáo của Ban kiểm soát 2020

– Báo cáo tài chính tóm tắt

– Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ 68 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng

– Báo cáo chi tiết tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng đã được kiểm toán

– Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019

– Tờ trình thù lao HĐQT, BKS

– Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

– Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động

– Tờ trình trích Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ phúc lợi khen thưởng năm 2020

– Dự thảo Nghị quyết Đại hội

– Mẫu thẻ biểu quyết Đại hội 

– Giấy ủy quyền

– Giấy xác nhận tham dự