Công bố thông tin: Tài liệu, biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

15:00 – 22.04.2015

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Tài liệu, biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Quý vị vui lòng xem tại đây