Công bố thông tin: Tài liệu, biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

15:00 – 24.04.2014

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 gửi tới Quý vị cổ đông: Tài liệu, biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Quý vị xem chi tiết tại đây