Công bố thông tin: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021

27/04/2021 - 2:56

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 công bố thông tin Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Chi tiết bản Quy chế Quý vị cổ đông xem tại đây: Quy chế nội bộ về quản trị công ty