Công bố thông tin: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 công bố “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị” đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Chi tiết bản Quy chế quý vị cổ đông xem tại đây: Quy che hd cua HDQT 2021