Công bố thông tin: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 công bố thông tin Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát  đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chi tiết bản Quy chế Quý vị cổ đông xem tại đây: Quy chế hoạt động của BKS 2021