Công bố thông tin: Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

15:50 – 28.03.2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3!

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ban hành bản dự thảo “Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024” cùng các mẫu biểu kèm theo. Kính đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại đường dẫn bên dưới. Mọi ý kiến thắc mắc Quý cổ đông vui lòng liên hệ với phòng Tổ chức Hành chính theo số điện thoại: 02253.842.576; fax: 02253.823.125.

– QUY CHẾ BẦU CỬ

– Mẫu biểu dành cho ứng viên Hội đồng Quản trị:

+ Biên bản họp nhóm 

Đơn đề cử 

Đơn ứng cử

Sơ yếu lý lịch

– Mẫu biểu dành cho ứng viên Ban kiểm soát

+ Biên bản họp nhóm 

Đơn đề cử 

Đơn ứng cử

Sơ yếu lý lịch

– Mẫu thẻ bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát

Mẫu thẻ bầu thành viên Hội đồng Quản trị

Mẫu thẻ bầu thành viên Ban kiểm soát