Công bố thông tin: Ông Phạm Văn Vượng (NCLQ của CĐNB) – Đăng ký bán 695 cp

15:00 – 05.10.2018

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Ông Phạm Văn Vượng – Là người có liên quan của bà Trương Thị Nguyệt Hoa đăng ký bán 695 cp.

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Vượng
– Mã chứng khoán: DP3
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 695 CP
– Tên của người có liên quan: Trương Thị Nguyệt Hoa
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại Công ty: Trưởng Ban kiểm soát
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 4500 CP
– Số lượng CP đăng ký bán: 695 CP
– Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 09/10/2018
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/11/2018.