CÔNG BỐ THÔNG TIN: ÔNG NGUYỄN THANH TUẤN – TV HĐQT KIÊM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐĂNG KÝ BÁN 800.000 CỔ PHIẾU

  1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

– Họ và tên cá nhân: Nguyễn Thanh Tuấn

  1. Mã chứng khoán giao dịch: DP3
  2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu năm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.080.827 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 9,68% số lượng cổ phiếu lưu hành của DP3.
  3. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch:

– Loại giao dịch đăng ký: Bán

– Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 800.000 cổ phiếu

5. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 8.000.000.000 đồng.

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.280.827 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 5,96% số lượng cổ phiếu lưu hành của DP3.

  1. Mục đích thực hiện giao dịch: giảm sở hữu cổ phần tại Công ty
  2. Phương thức thực hiện giao dịch: thỏa thuận, khớp lệnh trên sàn.
  3. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 16/01/2024 đến ngày 07/02/2024.