Công bố thông tin: Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

08:15 – 15.03.2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn.

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Tuấn
– Mã chứng khoán: DP3

– Vốn điều lệ: 86.000.000.000 đồng
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 339.850 CP (tỷ lệ 3,95%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 492.481 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 832.331 CP
– Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9,68%
– Ngày trở thành cổ đông lớn: 12/03/2019.