Công bố thông tin: Ông Nguyễn Đình Khái – Tv Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua 430.000cp

15:02 – 23.09.2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Ông Nguyễn Đình Khái – Tv Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua 430.000cp.

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Khái
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
– Mã chứng khoán: DP3
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 768.737 CP (tỷ lệ 8,94%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 430.000 CP

– Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.198.737 CP (tỷ lệ 13,94%)
– Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/09/2019
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/10/2019