công bố thông tin: Ông Nguyễn Đình Khái – Tv HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua 100.000 cổ phần

 1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

– Họ và tên cá nhân: Nguyễn Đình Khái

– Chức vụ hiện nay tại Công ty đại chúng: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

 1. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng): Không áp dụng
 2. Mã chứng khoán giao dịch: DP3
 3. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 003C206622 tại Công ty cổ phần chứng khoán SSI
 4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu năm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.244.340 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 14,46% số lượng cổ phiếu lưu hành của DP3.
 5. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch:

– Loại giao dịch đăng ký: Mua

– Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 100.000 cổ phiếu

 1. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 1.000.000.000 đồng.
 2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.344.340 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 15,63% số lượng cổ phiếu lưu hành của DP3.
 3. Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư, tăng sở hữu cổ phần tại Công ty
 4. Phương thức thực hiện giao dịch: thỏa thuận, khớp lệnh trên sàn.
 5. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 05/12/2022.