Công bố thông tin: Ông Nguyễn Đình Khái – Tv HĐQT kiêm Tổng giám đốc báo cáo kết quả giao dịch

11:35 – 28.10.2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Ông Nguyễn Đình Khái – Tv HĐQT kiêm Tổng giám đốc báo cáo kết quả giao dịch.

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Khái
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
– Mã chứng khoán: DP3
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 768.737 cổ phần (Tỷ lệ 8,94 %).
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 430.000 cổ phần

– Số lượng đã giao dịch: 426.203 cổ phần

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.194.940 cổ phần (Tỷ lệ: 13,89%).
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày thực hiện giao dịch từ ngày 27/09/2019 đến ngày 25/10/2019