Công bố thông tin: Ông Nguyễn Đình Khái – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua 70.000 cổ phiếu

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

– Họ và tên cá nhân: Nguyễn Đình Khái

– Chức vụ hiện nay tại Công ty đại chúng: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

2. Mã chứng khoán giao dịch: DP3

3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu năm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.194.940 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 13,89% số lượng cổ phiếu lưu hành của DP3.

4. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch:

– Loại giao dịch đăng ký: Mua

– Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 70.000 cổ phiếu

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.264.940 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 14,7% số lượng cổ phiếu lưu hành của DP3.

6. Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư, tăng sở hữu cổ phần tại Công ty

7. Phương thức thực hiện giao dịch: thỏa thuận, khớp lệnh trên sàn.

8. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 08/08/2022 đến ngày 05/09/2022.