Công bố thông tin: Ông Nguyễn Đình Khái – Thành viên HĐQT đăng ký mua 340.000CP

15:40 – 14.02.2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Ông Nguyễn Đình Khái – Thành viên HĐQT đăng ký mua 340.000CP:

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Khái
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
– Mã chứng khoán: DP3
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 372.096 CP (tỷ lệ 5,472%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 340.000 CP

– Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 712.096 CP (tỷ lệ 10,472%)
– Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/02/2019
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/03/2019