Công bố thông tin: Ông Nguyễn Đình Khái – Thành viên HĐQT báo cáo đã mua 339.130cp

14:25 – 20.03.2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Ông Nguyễn Đình Khái – Thành viên HĐQT báo cáo đã mua 339.130cp.

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Khái
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
– Mã chứng khoán: DP3
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 372.096cp (5,472%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 340.000 CP

– Số lượng đã giao dịch: 339.130 CP

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 711.226cp (Tỷ lệ: 10,46%)
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày thực hiện giao dịch từ ngày 20/02/2019 đến ngày 19/03/2019