Công bố thông tin: ông Lê Văn Hùng – Tv BKS đã mua 3.000 cổ phiếu

  1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

– Họ và tên cá nhân: Lê Văn Hùng

– Chức vụ hiện nay tại Công ty đại chúng: Thành viên Ban kiểm soát

  1. Mã chứng khoán giao dịch: DP3
  2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 381.825 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 4,43% số lượng cổ phiếu lưu hành của DP3.
  3. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch:

– Loại giao dịch đăng ký: Mua

– Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 3.000 cổ phiếu

5. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch:

– Loại giao dịch đã thực hiện: Mua

– Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 3.000 cổ phiếu

6. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 30.000.000 đồng

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch:384.825 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 4,47% số lượng cổ phiếu lưu hành của DP3.

  1. Phương thức thực hiện giao dịch: thỏa thuận, khớp lệnh trên sàn.
  2. Thời gian thực hiện giao dịch:  02/02/2023.