CÔNG BỐ THÔNG TIN: ÔNG LÊ VĂN HÙNG – THÀNH VIÊN BKS ĐĂNG KÝ MUA 3000 CỔ PHIẾU

  1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

– Họ và tên cá nhân: Lê Văn Hùng

  1. Mã chứng khoán giao dịch: DP3
  2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu năm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 381.825 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 4,43% số lượng cổ phiếu lưu hành của DP3.
  3. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch:

– Loại giao dịch đăng ký: Mua

– Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 3.000 cổ phiếu

5. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 30.000.000 đồng.

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 384.825 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 4,47% số            lượng cổ phiếu lưu hành của DP3.

  1. Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư, tăng sở hữu cổ phần tại Công ty
  2. Phương thức thực hiện giao dịch: thỏa thuận, khớp lệnh trên sàn.
  3. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 01/02/2023 đến ngày 28/02/2023.