Công bố thông tin: Ông Đinh Văn Cường – Thành viên HĐQT đăng ký bán 89.153cp

08:20 – 06.10.2018

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Ông Đinh Văn Cường – Thành viên HĐQT đăng ký bán 89.153cp.

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Văn Cường
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
– Mã chứng khoán: DP3
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 497.153 CP (tỷ lệ 7,31%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 89.153 CP

– Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 408.000 CP (tỷ lệ 6%)
– Mục đích thực hiện giao dịch: Bán cổ phiếu
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/10/2018
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/11/2018.