Công bố thông tin: Ông Đinh Văn Cường – Thành viên HĐQT đăng ký bán 100.000cp

09:16 – 27.07.2018

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Ông Đinh Văn Cường – Thành viên HĐQT đăng ký bán 100.000cp.

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Văn Cường
– Mã chứng khoán: DP3
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 597.153 CP (tỷ lệ 8,78%)
– Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị
– Số lượng CP đăng ký bán: 100.000 CP
– Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 497.153 CP (Tỷ lệ: 7,31%)
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/08/2018
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/08/2018.