Công bố thông tin: Ông Đinh Văn Cường – Thành viên HĐQT đăng ký bán 100.000cp

16:14 – 09.01.2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Ông Đinh Văn Cường – Thành viên HĐQT đăng ký bán 100.000cp.

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Văn Cường
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
– Mã chứng khoán: DP3
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 416.553 CP (tỷ lệ 6,125%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP

– Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 316.553 CP (tỷ lệ 4,655%)
– Mục đích thực hiện giao dịch: Bán cổ phiếu
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/01/2019
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/02/2019