Công bố thông tin: Ông Đinh Văn Cường – Thành viên HĐQT Báo cáo kết quả giao dịch

10:38 – 31.01.2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Ông Đinh Văn Cường – Thành viên HĐQT Báo cáo kết quả giao dịch.

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Văn Cường
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
– Mã chứng khoán: DP3
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 416.553 CP (tỷ lệ 6,125%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP

– Số lượng đã giao dịch: 0 CP

– Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 416.553 CP (tỷ lệ 6,125%)
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày thực hiện giao dịch từ ngày 11/01/2019 đến ngày 10/02/2019

* Lý do không thực hiện được hết số lượng cổ phiếu đăng ký bán: do không bán được giá kỳ vọng.