Công bố thông tin: Ông Đinh Văn Cường – Thành viên HĐQT báo cáo bán 2.200cp

14:37 – 08.01.2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Ông Đinh Văn Cường – Thành viên HĐQT báo cáo bán 2.200cp.

– Mã chứng khoán: DP3
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 418.753 CP (tỷ lệ 6.158%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.200 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 416.553 CP (tỷ lệ 6.125%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 10/12/2018
– Ngày kết thúc giao dịch: 10/01/2019

* Lý do không thực hiện được hết số lượng cổ phiếu đăng ký bán: còn 97.800cp chưa bán do không bán thỏa thuận và khớp lệnh được.