Công bố thông tin: Ông Đinh Văn Cường – Thành viên HĐQT báo cáo bán 100.000cp

8:55 – 31.08.2018

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Ông Đinh Văn Cường – Thành viên HĐQT báo cáo bán 100.000cp.

– Mã chứng khoán: DP3
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 597.153 CP (tỷ lệ 8,78%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 100.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 497.153 CP (tỷ lệ 7,31%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 01/08/2018
– Ngày kết thúc giao dịch: 30/08/2018.