Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.

Quý vị cổ đông xem chi tiết tại đây: Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành CP