Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức do thay đổi vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty do phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu kèm theo đó là Điều lệ đã được sửa đổi năm 2023.

Kính đề nghị Quý cổ đông xem bản chi tiết tại đây: Nghị quyết HĐQT sửa đổi Điều lệ tổ chức 2023