Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT bầu chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2019 – 2024, kế toán trưởng và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019

4:30 – 28.05.2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Nghị quyết HĐQT bầu chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2019 – 2024, kế toán trưởng và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019.

Quý vị xem chi tiết tại đây