Công bố thông tin: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

15:00 – 27.04.2011

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 gửi tới Quý vị cổ đông: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Quý vị xem chi tiết tại đây