Công bố thông tin: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

28/04/2010 - 3:00

15:00 – 28.04.2010

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 gửi tới Quý vị cổ đông: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

Quý vị xem chi tiết tại đây