Công bố thông tin: Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2021 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020

         CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

                   —o0o—

 

                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                —o0o—

                                         Hải Phòng, ngày 05 tháng 03 năm 2021

 

                                                                          THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3!

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức bằng tiền của năm 2020 như sau:

Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020: 29/03/2021

  1. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

– Thời gian thực hiện: Thứ ba, ngày 27/04/2021

– Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3

Nhà máy Nam Sơn – số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

– Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

  1. Tạm ứng cổ tức bằng tiền của năm 2020

– Tỷ lệ thực hiện: 80%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 8.000 đồng)

– Ngày thanh toán: 28/06/2021

– Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán Thống kê của Công ty, địa chỉ: số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/06/2021 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

Trân trọng thông báo.

                                                                           T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                         CHỦ TỊCH

                                                                                           (Đã ký)

                                                                              Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng

Bản công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước: ban_cong_bo_chot_ds_tham_duDH_va_tam_ung_co_tuc