Công bố thông tin: Hồ sơ ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông hồ sơ ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau: Hồ sơ ứng viên BKS 2023