Công bố thông tin: Điều lệ Tổ chức và Hoạt động năm 2021

27/04/2021 - 2:54

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 công bố thông tin Điều lệ Tổ chức và Hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Chi tiết bản Điều lệ Quý vị cổ đông xem chi tiết tại đây: Điều lệ tổ chức và hoạt đông 2021