Công bố thông tin: Điều lệ Tổ chức và hoạt động năm 2020

23/06/2020 - 2:20

14:20-23.06.2020

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Điều lệ Tổ chức và hoạt động năm 2020.

Quý vị xem chi tiết tại đây

Hoặc bản PDF.