Công bố thông tin: Điều lệ Tổ chức và Hoạt động 2019

02/04/2019 - 9:55

09:55 – 02.04.2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Điều lệ Tổ chức và Hoạt động 2019.

Quý vị xem chi tiết tại đây