Công bố thông tin: Công văn giải trình chênh lệch LNST giữa báo cáo bán niên soát xét năm 2016 so với năm 2015

08:10 – 20.07.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 gửi tới Quý vị cổ đông: Công văn giải trình chênh lệch LNST giữa báo cáo bán niên soát xét năm 2016 so với năm 2015.

Quý vị xem chi tiết tại đây