Công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

27/04/2018 - 2:40

14:40 – 27.04.2018

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

– Biên bản Đại hội

– Nghị quyết Đại hội