Công bố thông tin biên bản, nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý vị cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 công bố toàn văn biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kính đề nghị quý vị cổ đông xem tại đây: bien_ban_nghi_quyet_DH_2022