Công bố thông tin: Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

14:20 – 23.06.2020

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Quý vị xem chi tiết tại đây.