Công bố thông tin: Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

28/04/2017 - 1:14

13:14 – 28.04.2017

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Quý vị xem chi tiết tại:

– Biên bản Đại hội đồng cổ đông

– Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông