Công bố thông tin: Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

26/04/2016 - 3:15

15:15 – 26.04.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Quý vị xem chi tiết tại link bên dưới:

– Biên bản Đại hội

– Nghị quyết Đại hội