Công bố thông tin: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ 2023