Công bố thông tin: Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019

10:50 – 25.05.2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019.

Quý vị xem chi tiết tại đường dẫn bên dưới:

– Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

– Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024

– Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019