Công bố thông tin: Báo cáo về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của ông Nguyễn Thanh Tuấn – TV HĐQT

  1. Thông tin về cá nhân:

– Họ và tên cá nhân: Nguyễn Thanh Tuấn

  1. Mã chứng khoán sở hữu: DP3
  2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.080.827 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 9,68% số lượng cổ phiếu lưu hành của DP3.
  3. Số lượng cổ phiếu đã bán (làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng một phần trăm (1%): 800.000 cổ phiếu.
  4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.280.827 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 5,96% số lượng cổ phiếu lưu hành của DP3.
  5. Lý do thay đổi sở hữu: giảm sở hữu cổ phần tại Công ty.
  6. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: Từ ngày 23/01/2024 đến ngày 26/01/2024.