Công bố thông tin: báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm của Công ty chúng tôi. bc_thqt_rutgon