Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2021

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 công bố báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2021.

Quý vị cổ đông xem chi tiết tại đây: bc_tinh_hinh_quan_tri