Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2020

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2020.

Quý vị xem chi tiết tại đây.