Công bố thông tin: Báo cáo thường niên và báo cáo phát triển bền vững năm 2018

09:40 – 26.03.2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo thường niên và báo cáo phát triển bền vững năm 2018.

Quý vị xem chi tiết tại đây