CÔNG BỐ THÔNG TIN: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2020

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 kèm theo văn bản giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Mời quý vị xem tại link bên dưới:

BCTC-Q4-2020-tw3