Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý I năm 2021 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

20/04/2021 - 11:46

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo tài chính quý I năm 2021 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Quý vị xem chi tiết tại đây: Bao cao tai chinh quy 1_2021